Uttrakhand
Suwakhali
Harshil
Nulubra nagas
Uttarkashi
Auli

 • Uttrakhand, India
 • From 2000 Per SQFT
 • 21°, Clear

Himachal Pradesh
Shimla
Manali
Chamba
Chopta

 • Himachal Pradesh , India
 • From 2000 Per SQFT
 • 21°, Clear

Rajasthan
Jawai pam
Char Bhuja
Rushabh Dev

 • Rajasthan, India
 • From 2000 Per SQFT
 • 21°, Clear

Maharastra
Parle
Achara
Bhogwe

 • Maharastra, India
 • From 2000 Per SQFT
 • 21°, Clear

Goa
Calungate
Baga Beach
Thivim